دانلود Esplanade Market Solutions

انواع حساب

acc FIX حداقل دپوزیت (USD) 250 ارز دپوزیت EUR, USD حداقل حجم معامله (lot) 0.01 گام (ضریب) تغییر لات 0.01 پلتفورم تجاری MetaTrader 4 اجرای معامله Instant execution اسپرد ثابت کمیسیون 0 ابزار مالی (ابزار مشتقه ) Forex, Spot Metals, Indexes, Commodities, Shares حداکثر اعتبار اهرمی 1000 SWAP بله Margin Call 75% Stop Out 5% مدیرشخصی personal manager در صورت دپوزیت از $10000 دیلینگ (dealing )تلفنی ارائه می گردد ریکوت ( باز درخواست قیمت ) خیر حداکثر تعداد اوردرها بدون محدودیت سهم جایزه و سهام وجود دارد Swap-free حساب وجود دارد تجاری افتتاح حساب acc Standard حداقل دپوزیت (USD) 250 ارز دپوزیت EUR, USD حداقل حجم معامله (lot) 0.01 گام (ضریب) تغییر لات 0.01 پلتفورم تجاری MetaTrader 4 اجرای معامله Market execution اسپرد شناور کمیسیون 0 ابزار مالی (ابزار مشتقه ) Forex, Spot Metals, Indexes, Commodities, Shares حداکثر اعتبار اهرمی 1000 SWAP بله Margin Call 75% Stop Out 5% مدیرشخصی personal manager در صورت دپوزیت از $10000 دیلینگ (dealing )تلفنی ارائه می گردد ریکوت ( باز درخواست قیمت ) خیر حداکثر تعداد اوردرها بدون محدودیت سهم جایزه و سهام وجود دارد Swap-free حساب وجود دارد تجاری افتتاح حساب acc ECN حداقل دپوزیت (USD) 20 000 ارز دپوزیت EUR, USD حداقل حجم معامله (lot) 0.01 گام (ضریب) تغییر لات 0.01 پلتفورم تجاری MetaTrader 4 اجرای معامله Market execution اسپرد شناور کمیسیون 8 USDاز لات ابزار مالی (ابزار مشتقه ) Forex, Spot Metals, Indexes

حداکثر اعتبار اهرمی 1000 SWAP بله Margin Call 75% Stop Out 5% مدیرشخصی personal manager بله دیلینگ (dealing )تلفنی ارائه می گردد ریکوت ( باز درخواست قیمت ) خیر حداکثر تعداد اوردرها بدون محدودیت سهم جایزه و سهام وجود دارد Swap-free حساب وجود دارد
تجاری افتتاح حساب
acc VIP حداقل دپوزیت (USD) 100 000 ارز دپوزیت EUR, USD حداقل حجم معامله (lot) 0.01 گام (ضریب) تغییر لات 0.01 پلتفورم تجاری MetaTrader 4 اجرای معامله Market execution اسپرد شناور کمیسیون USD از لات 5 ابزار مالی (ابزار مشتقه ) Forex, Spot Metals, Indexes

حداکثر اعتبار اهرمی 100 SWAP بله Margin Call 75% Stop Out 5% مدیرشخصی personal manager بله دیلینگ (dealing )تلفنی ارائه می گردد ریکوت ( باز درخواست قیمت ) خیر حداکثر تعداد اوردرها بدون محدودیت سهم جایزه و سهام وجود ندارد Swap-free حساب وجود دارد
تجاری افتتاح حساب