دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.14771 / 1.14767
GBP/USD1.30311 / 1.30301
USD/JPY112.238 / 112.232
AUD/USD0.70693 / 0.70689
USD/CAD1.31065 / 1.31063
NZD/USD0.65568 / 0.65562
EUR/CHF1.14284 / 1.14274
EUR/GBP0.88080 / 0.88073
EUR/JPY128.814 / 128.805
GBP/JPY146.251 / 146.239
GBP/CHF1.29754 / 1.29742
XAG/USD14.77 / 14.76
USD/CHF0.99577 / 0.99573
  • 07/06/2017
    Dear Clients, We should inform you that from June 12, 2017, trading conditions will be changed. In particular, there will be changes with the order ...
  • 16/12/2016
    Dear customers! We would like to inform you that 20.12.2016 will release an updated version of your personal account. In this regard, at the release ...

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،