دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.11393 / 1.11390
GBP/USD1.29043 / 1.29037
USD/JPY111.580 / 111.578
AUD/USD0.70103 / 0.70100
USD/CAD1.34921 / 1.34916
NZD/USD0.66175 / 0.66168
EUR/CHF1.13632 / 1.13624
EUR/GBP0.86326 / 0.86321
EUR/JPY124.377 / 124.372
GBP/JPY144.049 / 144.036
GBP/CHF1.31639 / 1.31621
XAG/USD14.95 / 14.94
USD/CHF1.02009 / 1.02005
  • 18/12/2018
    Dear Clients! We sincerely congratulate you with the upcoming Christmas and New Year. We wish you happiness and prosperity! Invite you to ...
  • 07/06/2017
    Dear Clients, We should inform you that from June 12, 2017, trading conditions will be changed. In particular, there will be changes with the order ...
  • 16/12/2016
    Dear customers! We would like to inform you that 20.12.2016 will release an updated version of your personal account. In this regard, at the release ...

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،