دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.23083 / 1.23070
GBP/USD1.41073 / 1.41046
USD/JPY105.288 / 105.273
AUD/USD0.76991 / 0.76976
USD/CAD1.29369 / 1.29329
NZD/USD0.72093 / 0.72079
EUR/CHF1.16872 / 1.16767
EUR/GBP0.87261 / 0.87243
EUR/JPY129.588 / 129.559
GBP/JPY148.524 / 148.497
GBP/CHF1.33943 / 1.33832
XAG/USD16.41 / 16.37
USD/CHF0.94946 / 0.94890
  • 07/06/2017
    Dear Clients, We should inform you that from June 12, 2017, trading conditions will be changed. In particular, there will be changes with the order ...
  • 16/12/2016
    Dear customers! We would like to inform you that 20.12.2016 will release an updated version of your personal account. In this regard, at the ...

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،