دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.17748 / 1.17738
GBP/USD1.34304 / 1.34277
USD/JPY112.338 / 112.326
AUD/USD0.76650 / 0.76633
USD/CAD1.27961 / 1.27940
NZD/USD0.69820 / 0.69807
EUR/CHF1.16511 / 1.16435
EUR/GBP0.87689 / 0.87660
EUR/JPY132.262 / 132.243
GBP/JPY150.874 / 150.818
GBP/CHF1.32878 / 1.32791
XAG/USD15.92 / 15.88
USD/CHF0.98936 / 0.98908
  • 07/06/2017
    Dear Clients, We should inform you that from June 12, 2017, trading conditions will be changed. In particular, there will be changes with the order ...
  • 16/12/2016
    Dear customers! We would like to inform you that 20.12.2016 will release an updated version of your personal account. In this regard, at the ...

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،