دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.17925 / 1.17918
GBP/USD1.32529 / 1.32521
USD/JPY112.223 / 112.218
AUD/USD0.78452 / 0.78447
USD/CAD1.25265 / 1.25253
NZD/USD0.71865 / 0.71851
EUR/CHF1.15070 / 1.15027
EUR/GBP0.88992 / 0.88969
EUR/JPY132.341 / 132.323
GBP/JPY148.730 / 148.703
GBP/CHF1.29320 / 1.29274
XAG/USD17.23 / 17.22
USD/CHF0.97574 / 0.97558
  • 07/06/2017
    Dear Clients, We should inform you that from June 12, 2017, trading conditions will be changed. In particular, there will be changes with the order ...
  • 16/12/2016
    Dear customers! We would like to inform you that 20.12.2016 will release an updated version of your personal account. In this regard, at the ...

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،