دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.13605 / 1.13601
GBP/USD1.26306 / 1.26298
USD/JPY113.485 / 113.481
AUD/USD0.71900 / 0.71895
USD/CAD1.33714 / 1.33709
NZD/USD0.67944 / 0.67937
EUR/CHF1.12922 / 1.12912
EUR/GBP0.89948 / 0.89939
EUR/JPY128.921 / 128.914
GBP/JPY143.339 / 143.327
GBP/CHF1.25547 / 1.25531
XAG/USD14.69 / 14.69
USD/CHF0.99399 / 0.99393
  • 07/06/2017
    Dear Clients, We should inform you that from June 12, 2017, trading conditions will be changed. In particular, there will be changes with the order ...
  • 16/12/2016
    Dear customers! We would like to inform you that 20.12.2016 will release an updated version of your personal account. In this regard, at the release ...

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،