دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.18054 / 1.18051
GBP/USD1.28848 / 1.28837
USD/JPY109.272 / 109.265
AUD/USD0.79381 / 0.79375
USD/CAD1.25574 / 1.25565
NZD/USD0.73213 / 0.73207
EUR/CHF1.13759 / 1.13705
EUR/GBP0.91631 / 0.91613
EUR/JPY129.002 / 128.985
GBP/JPY140.788 / 140.773
GBP/CHF1.24145 / 1.24112
XAG/USD17.00 / 16.99
USD/CHF0.96347 / 0.96336
  • 07/06/2017
    Dear Clients, We should inform you that from June 12, 2017, trading conditions will be changed. In particular, there will be changes with the order ...
  • 16/12/2016
    Dear customers! We would like to inform you that 20.12.2016 will release an updated version of your personal account. In this regard, at the ...

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،