دانلود Esplanade Market Solutions
EUR/USD1.16520 / 1.16513
GBP/USD1.33019 / 1.33002
USD/JPY109.452 / 109.445
AUD/USD0.75477 / 0.75470
USD/CAD1.29816 / 1.29809
NZD/USD0.69185 / 0.69175
EUR/CHF1.15379 / 1.15342
EUR/GBP0.87619 / 0.87590
EUR/JPY127.530 / 127.514
GBP/JPY145.592 / 145.547
GBP/CHF1.31710 / 1.31657
XAG/USD16.50 / 16.49
USD/CHF0.99021 / 0.98997
  • 07/06/2017
    Dear Clients, We should inform you that from June 12, 2017, trading conditions will be changed. In particular, there will be changes with the order ...
  • 16/12/2016
    Dear customers! We would like to inform you that 20.12.2016 will release an updated version of your personal account. In this regard, at the release ...

Open a demo account and get real trading experience

افتتاح حساب
Narrow spread تجارت در بهترین سرعت عمل با بهترین سرعت عمل تجارت کنید narrow در اسپردهای استراتژی های تجاری خود را قبل از کار با حساب واقع امتحان کنید ،فلزات پربها ، نفت در گوشی های هوشمند ، تبلت یا کامپیوتر شخصی .СFDتجارت در بازار فورکس ،